Split Payment

Split Payment
Zdjęcie: Vadymvdrobot (photogenica.pl)

Od 01 lipca 2018 r. wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Jest to nowe rozwiązanie, które pozwoli na skuteczniejszą ściągalność podatku VAT.

Na czym polega split payment?

Przedsiębiorca, który otrzyma fakturę VAT przy zapłacie za nią będzie mógł podjąć decyzję czy zastosować mechanizm podzielonej płatności. Oznacza to że:

 • zapłata za całość bądź część kwoty podatku wynikającej z faktury ma zostać wpłacona na konto tzw. VAT
 • zapłata za całość albo za część kwoty odpowiadająca wartości sprzedaży netto z faktury zostanie dokonana na rachunek bankowy dla których jest prowadzony tzw. rachunek VAT, lub rozliczona w inny sposób

Stosowanie tego mechanizmu będzie dobrowolne i dotyczy tylko czynnych podatników VAT.O wyborze czy skorzystać ze split payment decyduje nabywca. Będzie mógł on zdecydować w sposób wybiórczy tj. do niektórych faktur.

Niektóre korzyści u nabywcy stosującego split payment:

 1. Nie będą zastosowane wobec niego przepisy o solidarnej odpowiedzialności ( art. 105a ust.1 ustawy o VAT)
 2. Nie będą stosowane wobec niego podwyższone odsetki od zaległości podatkowych (art. 108 c ust. 2 ustawy o VAT)
 3. Podatnik, który złoży wniosek o zwrot podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT otrzyma zwrot w terminie przyspieszonym.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wydatkować wyłącznie na przelew na inny rachunek VAT bądź opłacić swoje zobowiązane z tytułu podatku VAT.

Gdy środki na rachunku VAT się zgromadzą podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przelanie konkretnej kwoty na rachunek bankowy prowadzone do celów działalności gospodarczej. Pamiętać należy że naczelnik urzędu skarbowego może nam odmówić przelania środków  w poniższych sytuacjach:

 1. Zaległości podatkowe w podatku
 2. Gdy zajdzie obawa, że:
  1. Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy nie uiszczamy wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku lub dokonuje czynności podlegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku
  2. Wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Rachunek VAT będzie mógł być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z:

 • zapłata vat z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
 • wpłaty VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rzecz płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy)
 • przekazanie środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzącego w tym samym banku
 • zwrot VAT w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT o których mowa w art. 29a ust.10 pkt. 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT (m.in. w sytuacji zwrotu całości/części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży lub stwi8erdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze) wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej
 • zwrot VAT przez Urząd Skarbowy

Rachunek VAT będzie mógł być obciążany w celu m.in.:

 • dokonania płatności kwoty odpowiadającej kwocie VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT
 • dokonania zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie VAT w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT ( o których mowa w art. 29a ust.10 pkt.1-3 i ust. 14 ustawy o VAT) wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług
 • wypłata podatku dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku lub od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego
 • zwrot należnie otrzymanej płatności a rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność
 • przekazanie środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonanego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku VAT

Inne poradniki

Zapoznaj się z pozostałymi poradnikami przygotowanymi specjalnie dla Ciebie.

Ulga na start

Od 30 kwietnia weszła w życie Ustawa Prawo Przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Przeczytaj

RODO

Od 25 maja 2018 r. KAŻDA firma działająca na terenie UE musi stosować się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych…

Przeczytaj

Jak założyć własną firmę?

Praktyczny poradnik jak uporać się z pierwszymi formalnościami przy założeniu działalności gospodarczej.

Przeczytaj